Yomra

Hitit, Asur, İskit, Halib, Makron, Kimri, Amazon, Kloh gibi Türk topluluklarının bölgede yaşadıklarını düşünecek olursak Trabzon'un kuruluşunda Rum Pontus ya da Bizanscılıktan öte Türklük vardır.Orta Asya'dan gelen bu Türk kavimlerinden sonra M.Ö 756-750 yılllarında Milletlilerin, M.Ö.50 M.S.395 yılında Romalıların 395-1204 tarihleri arasında Bizanslıların, 1204-1461 Kommenleri idaresine girmiş, Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1461 deki Trabzon'u fethiyle tekrar Türk hakimiyetine geçmiştir.Trabzon'un çevresini Grek kolinisi gösterme çabası Yuanhidis'in rumca yazdığı "Trabzon Tarihi" adlı eserine dayanmaktadır ki maksatlıdır. Buranın yerli halkının Turani ırktan sayılması gerçeklere daha uygundur. Çünkü batılı tarihçilerinde bu konuda ittifak ettiklerini görmekteyiz. Bunlardan, Doğu ülkeleri hakkkında çok sağlam fikirlere sahip olan Charles Texier'in yazdığı Küçük asya isimli eserinde "Karadeniz bölgesi miladden çok yıllar önce Orta Asya'dan gelen bazı ırkların işgaline uğramıştır." demektedir.

Prf.Şemseddin GÜNALTAY ve Prof.Zeki Velidi TOGAN da aynı görüşleri ileri sürmektedir. Aynı eserde "Trabzon eski Yunanistan'ın en eski kenti olan Argos şehirlerinden daha eskidir. En aşağı M.Ö. 2000 yıllarında kurulmuştur." demekle buraları Yunanlılık ve Rumlukla bagdaştırmaya çalışanların da tezlerini çürütmektedir.Trabzonlu Mehmet Aşıki "Menazür ül Avalim" adlı eserinde Trabzon halkı Orta Asya menşeylidir" demektedir. "Trabzon Tarihi" adlı eserinde Hüseyin Hüsamettin Efendi Trabzon havalisinin Turan-ül Asl kavimlerince iskan edildiğini ileri sürer. Şemseddin Sami, "Kamus Ul Alam"adlı eserinde şöyle demektedir: Bunlardanda anlaşılacağı üzere Trabzon'u ilk kuranlar buraları ilk iskan edenler ve bu şehirde yerleşenler Orta Asyalı türklerdir.

Falmerayer isimli bir Alman tarihçisi bile bu hususta "Trabzon'u ilk kuranlar buralara ilk yerleşen Kafkas taraflarından gelen turani bir ırktır diyerek bu görüşlere katılmaktadır. Şu halde Yomra Trabzon'un yaşadığı bütün işgalleri görmüş, imar faaliyetlerini beraberce sürdürmüş saldırılara beraberce göğüs germiş yerleşen kavimleri bağrında barındırmış öz bir Türk yurdudur. Miletlilerin, Bizanslıların, Kommenlerin, Romalıların istilasına uğramış, Kommenler devrinde toprak gelirlerinin bir kısmı Anadolu Selçuklu Devleti'ne ödendiği görülmüştür. Yine Anadolu Selçuklu devletinin parlak devrini yaşatan Alaaddin Keykubat zamanında komutanlarından Ertoguş Bey mahiyetindeki orduyla buraların kesin olarak Türk hakimiyetine girmesi için Trabzon muhasara edilmiş, ancak ilahi tecellinin sonucu bu toprakların Türkleşmesi 133 yıl daha geciktirmiştir.(1228) Nihayet Fatih Sultan Mehmet Han'ın 26 Ekim 1461 yılında Trabzon'u fethetmesiyle Anadolu'da son toprak parçası da Türk birliğine katılmıştır.Bundan sonra Trabzon'un doğu taraflarının işgali ile Şehzade Beyazıd'ın lalası Hızır Bey memur edilmiştir. Yomra'da O'nun vasıtasıyla Osmanlı imparatorluğunun içine girmiştir. Hızır Bey aynı zamanda Trabzon'un ilk valisi olmuştur. Yomra topraklarının geliri ve iskan işiyle kale muhafızlarını görevlendirilmiş ilk yerleşmede Hızır Bey zamanında başlamıştır.

  • 0,0/10

Anahtar Kelimeler

Yorum Yapın

Trabzon Kültür TurizmKültür ve Turizm Bakanlığı İletişim Merkezi BimerTrabzonTrabzon BelediyesiOrtahisar BelediyesiDokaExplore TrabzonOne TrabzonTürkiye Kültür PortalıHome Turkey